04 September, 2011

Asnaf FISABILILLAH "Lesen" Besar Korupsi Zakat


8 Yang Layak Menerima Zakat
Allah berfirman dalam surah al-Taubah ayat 60 yang bermaksud:
“Sesungguhnya sadaqah (zakat) itu hanya tertentu untuk orang (1)fakir, (2)miskin, (3)para ‘amil yang mengurus zakat, (4)orang mu’allaf yang dijinakkan hatinya, (5)hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, (6)dan untuk orang-orang yang berhutang, (7)orang yang berjuang pada jalan Allah (FISABILILLAH), (8)dan untuk orang musafir (yang kehabisan bekalan) dalam perjalanan. (Hukum yang sedemikian itu) sebagai kewajipan fardu yang ditetapkan Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

1- Mazhab Syafie, Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mengikut kenyataan empunya mazhab masing-masing sendiri menyatakan asnaf zakat yang ke-7 iaitu Fisabilillah adalah bererti untuk mujahid/pejuang yang berjihad dijalan Allah berperang dengan orang kafir bagi menegakkan kalimah Allah. Cuma Mazhab Hambali yang menyatakan bahagian asnaf tersebut (fisabilillah) boleh juga digunakan pada menunaikan fardhu haji. Malangnya pusat zakat atau baitul mal di Malaysia yang mengaku bermazhab Syafie atau mengambil salah satu dari mazhab empat itu kelihatan dalam agihan zakat pada asnaf Fisabilillah ini secara jelas tidak mengikut mana-mana mazhab mu'tabar tersebut tetapi hanya sekadar mengikut pandangan-pandangan yang berlainan dengan mazhab 4. Ingatlah bahawa bukan semua pandangan itu boleh digunapakai kecuali pandangan yang mencukupi syarat ikutannya sahaja harus diambil pakai.

2- Pusat Zakat di Malaysia terlalu mengumumkan/meluaskan sangat erti Fisabilillah tersebut sehingga merangkumi apa sahaja/keseluruh perkara kebaikan termasuk yang tidak sepatutnya dimasukkan dalam asnaf ini seperti kenderaan-kenderaan khas untuk Majlis Agama dan Pusat Zakat, gaji mereka, elaun itu elaun ini, program itu, projek ini, bangunan itu, pembagunan ini dan bermacam-macam lagi sedangkan pengagihan tersebut terkeluar dari hukum yang ditetapkan Mazhab 4 yang muktabar pada asnaf Fisabilillah itu sendiri. Waktu yang sama fakir dan miskin masih ramai di Malaysia sehingga ada yang murtad termasuk di Perlis.

3- Dalam sistem pengagihan zakat di M'sia yang diamalkan oleh pusat zakat dan baitul mal mereka menetapkan asnaf Fisabilillah hanya mendapat 1/8 dari pembahagian zakat dan fakir/miksin mendapat 6/8 dari pembahagian zakat tetapi yang realiti berlaku adalah SEBALIKNYA. Seluruh negeri di M'sia bahagian yang TERPALING banyak mendapat zakat adalah bahagian Fisabilillah yang telah diperluaskan tafsirannya secara berlebihan mengalahkan dan menandingi pembahagian kepada dua asnaf penting dan utama iaitu Fakir dan Miskin. Bagaimana hasrat mengurangkan kemiskinan negara boleh tercapai jika begini?!.

4- Dalam fatwa di Malaysia sendiri menetapkan bahawa asnaf Fisabilillah tidak harus dibanyakkan peruntukan agihan zakat baginya sehingga mengatasi asnaf-asnaf yang lain. Malangnya saban tahun asnaf Fisabilillah inilah yang paling banyak mendapat bahagian dari kutipan zakat. Adakah kerana asnaf ini amat mudah dikorupsikan? Jawapanya: Mungkin ada sekarang ini, atas alasan mereka yang tidak munasabah iaitu kesemua amalan kebaikan semua boleh dapat zakat.
Waktu yang sama mereka lupa bahawa zaman Nabi dan para Khulafa Rasyidin sendiri wujud banyak bahkan terlalu banyak amalan kebaikan mendekatkan diri kepada Allah tetapi mereka TIDAK pula gunakan zakat pada asnaf Fisabilillah untuk tujuan kebaikan tersebut. Sahabat nabi tulis wahyu, mereka juga menulis hadith dan mengajar sahabat2 yang lain akan ilmu2 Islam tetapi tidak mengambil dan tidak diberikan zakat dari asnaf Fisabilillah ini pun bahkan mereka tidak menerima mana-mana zakat atas amalan kebaikan yang dilakukan kecuali jika dari 8 asnaf yang ditetapkan.

5- Persoalannya sekarang mengapa fakir dan miskin di Malaysia masih ramai termasuk dibandar-bandar dan mengapa mereka tidak diberikan zakat secukupnya? sedangkan keutamaan adalah kepada mereka. Mengapa pula ramai sangat orang-orang kaya, sihat dan kuat dapat menggunakan hasil kutipan zakat dengan jumlah yang paling banyak bertopengkan asnaf Fisabilillah?. Patutkah definisi asnaf Fisabilillah yang ditakrifkan dengan amat luas merangkupi keseluruhan perkara kebaikan oleh pusat zakat dan baitul mal di Msia itu dipertikaikan? Sedangkan ta'rifan mereka pada asnaf tersebut berbeza dengan Mazhab Empat(Syafie,Maliki,Hanafi&Hambali) serta bersalahan dengan Jumhur Ulama. Pengertian sebenar serta pembahagian zakat bagi asnaf Fisabilillah di Malaysia memang patut dikaji semula agar asnaf Fakir dan Miskin tidak terabai dan dapat diuruskan dengan cantik lagi berkesan.

Oleh: Ustaz Abu Syafiq 006-0193801979.
___________________________________________________________
Artikel luar dipetik sebagai bahan bacaan:

Fisabilillah merupakan gelaran dan sejenis perlakuan yang dianggap mulia dalam Islam. Sejak dahulu lagi Fi sabil Allah yang menjadi polemik di antara ulama. Ada yang menyempitkan makna fi sabil Allah dan ada yang meluaskan pemahamannya. Perbincangan ini bukanlah hanya untuk menyenaraikan pendapat-pendapat yang bercanggah di antara ulama tetapi lebih kepada analisa yang kritis bagi memastikan kebenaran yang tulen yang perlu dipatuhi dan merupakan perbincangan yang melibatkan keharusan talfiq selagi sesuatu masalah itu masih kabur dan tidak nyata. Perbincangan juga melibatkan maslahah yang menjadi alasan dan senjata utama bagi mereka yang mengeluarkan hukum tanpa asas, tanpa memahami dengan mendalam maksud sebenar maslahah dalam Usul Al-Fiqh. Ramai golongan yang suka bercakap mengenai Fiqh tapi tidak didasarkan pada asas sebenar Fiqh itu iaitu usul Al-Fiqh. Realitinya amalan peluasan makna fi sabil Allah memang dipraktikkan di Malaysia tanpa diambil kira asas sebenar syariah. Pemberian zakat kepada mangsa bencana alam, adakah menepati makna fi sabil Allah atau tidak? Pendapat-pendapat ulama terhadap saham fi sabil Allah
A.Golongan yang menyempitkan makna fi sabil Allah.
Mazhab Hanafiyy
Imam Abu Yusof berpendapat bahawa makna fi sabil Allah bermaksud tentera-tentera Islam yang tidak berkeupayaan menyertai perang disebabkan kemiskinan yang dialami, ini merupakan maksud yang mula terlintas di fikiran (al-Kasani 1997 : jil. 2,472).
Imam Muhammad al-Hassan pula berpendapat fi sabil Allah bermaksud orang yang tidak cukup kelengkapan menunaikan haji dengan beralaskan kepada satu hadis bahawa seorang lelaki hendak menyerahkan seekor unta untuk tujuan perang tetapi Rasulullah menyuruh beliau menyalurkannya untuk tujuan haji (al-Kasani 1997 : jil.2,472).
Al-Kasani dalam Badai’ al-sanai’ menjelaskan bahawa maksud fi sabil Allah adalah semua bentuk amalan mendekatkan diri dan ketaatan kepada Allah (Ibn ‘Abidin 1994 : jil.3,289). Ibn Nujaym dalam al-Bahr mengatakan bahawa unsur kefakiran mestilah ada pada setiap bahagian (Ibn Nujaim 1997 : jil.2,422).
Disyaratkan pemilikan harta zakat pada asnaf, maka tidak boleh disalurkan untuk pembinaan masjid, kafan serta pembayaran hutang mayat, pembinaan jambatan, terusan, pembinaan jalan, haji dan jihad yang tiada kaitan dengan pemilikan harta (Ibn Abidin 1994 : jil.3,291).
Ringkasnya ulama Mazhab Hanafi mentakrifkan fi sabil Allah sebagai amalan-amalan yang mendekatkan diri dan ketaatan kepada Allah serta mensyaratkan wujudnya sifat kefakiran bagi bahagian fi sabil Allah kecuali bahagian amil dan berlakunya pemilikan harta, maka tidak harus disalurkan zakat pada pembinaan masjid, pembinaan jambatan, tali air, jalan dan sebagainya.
Mazhab Malikiyy
Ibn al-Arabi dalam Ahkam al-Quran meriwayatkan daripada Imam Malik bahawa maksud fi sabil Allah banyak maknanya, tetapi tiada perselisihan pendapat tentang makna perang pada jalan Allah (Ibn al-Arabi 1967 : jil.2,957).
Muhammad Ibn al-Hakam mengatakan bahawa zakat boleh disalurkan bagi mendapatkan binatang dan senjata bagi kegunaan perang, bagi menahan kemaraan musuh kerana semuanya untuk maslahah perang berhujahkan pada satu hadis yang menerangkan bahawa Rasulullah S.A.W pernah menyalurkan zakat dalam bentuk seratus ekor unta kepada jajahan kekuasaan Sahal Ibn Abi Hathmah bagi meredakan penentangan (Ibn al-Arabi 1967 :jil.2,957).
Al-Dardir menjelaskan dalam Syarh ala Matan Khalil bahawa zakat diberikan kepada tentera-tentera dan keperluan mereka seperti senjata dan kuda (pengangkutan), walaupun tentera itu kaya kerana ia menerima zakat melalui bahagian jihad bukan kefakiran. Diberikan juga kepada pengintip-pengintip walaupun seorang kafir tetapi tidak boleh disalurkan pada pembinaan benteng negara dan dalam perkara yang mempunyai kaitan sebahagian sahaja dalam perang.
Dalam tafsir al-Qurtubi dinyatakan bahawa maksud fi sabil Allah adalah tentera-tentera serta kelengkapan yang berkaitan sama ada miskin kaya dan ini adalah mazhab Maliki (al-Qurtubi 1996 : jil.8,172).
Ringkasnya, makna fi sabil Allah dalam Mazhab Maliki bermakna bagi tujuan peperangan, jihad dan yang berkaitan dengannya, tidak hanya tertakluk pada tentera tetapi lebih meluas pemahamannya merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan persediaan perang dan boleh disalurkan zakat walaupun pada orang kaya.
Mazhab Syafi’iyy
Al-Nawawi dalam Minhaj al-Talibin menjelaskan bahawa maksud fi sabil Allah bermakna tentera-tentera yang tidak menerima gaji daripada kerajaan, iaitu bermakna tentera yang sukarela menyertai peperangan (al-Nawawi 2000 : jil.2,403).
Al-Syafi’iyy menjelaskan dalam al-Umm bahawa bahagian fi sabil Allah disalurkan kepada tentera yang berada dalam kawasan sesuatu zakat yang disalurkan, sama ada pada yang kaya atau miskin kecuali diperlukan sebaliknya (al-Syafie 1993 : jil.2,97).
Ringkasnya, Mazhab Syafi’iyy memfokuskan makna fi sabil Allah hanyalah untuk jihad, tentera yang tidak menerima gaji dan yang berkaitan dengannya walaupun ia kaya.
Mazhab Hanbaliyy
Mazhab Hanbaliyy sama dengan Mazhab Syafi’iyy dalam mentakrifkan fi sabil Allah iaitu dengan makna tentera-tentera sukarela yang tidak menerima gaji daripada kerajaan atau yang menerima gaji tetapi tidak mencukupi keperluan mereka untuk berperang walaupun ia kaya. Al-Bahuti menjelaskan bahawa tidak harus disalurkan zakat selain daripada yang disebutkan oleh Allah seperti pembinaan masjid, jambatan, terusan, pembinaan jalan, kafan mayat dan semua bentuk kebaikan untuk keredaan Allah kerana lafaz امنإ dalam ayat zakat tersebut bermakna hanya (al-Bahuti 1982 : jil.2,283).
Terdapat dua riwayat Imam Ahmad berkaitan dengan haji :
1.Haji termasuk dalam fi sabil Allah berdasarkan pada hadis Umm Mi’qal al-Asadiyyah bahawa suaminya menyerahkan seekor unta untuk tujuan jihad tetapi beliau ingin menggunakannya untuk tujuan haji lantas meminta unta tersebut daripada suaminya tetapi enggan, maka perkara ini diadukan pada Rasulullah dan baginda memutuskan supaya diberikan pada Umm Mi’qal dengan sabda : “Haji dan Umrah itu termasuk fi sabil Allah”.
2.Haji tidak termasuk fi sabil Allah seperti pendapat majoriti ulama. Ibn Qudamah dalam al-Syarh al-Kabir menjelaskan bahawa ini lebih tepat kerana fi sabil Allah bermakna jihad merupakan maksud yang pertama terlintas di fikiran kerana sebahagian besar ayat al-Quran yang menggunakan perkataan sabil Allah membawa erti jihad, ini merupakan zahir ayat (Ibn Qudamah 1995 : jil.4,104).

No comments:


Klik Gambar Untuk Cepat

APA ITU WAHABI SEBENARNYA ?

AKIDAH ISLAM

AKIDAH ISLAM
INILAH AKIDAH ISLAM YANG RIWAYATKAN OLEH IMAM MUSLIM DALAM SOHIHNYA

SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI : PAKAR HADITH ZAMAN KINI & PEJUANG AQIDAH ISLAM ZAMAN KINI

SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI : PAKAR HADITH ZAMAN KINI & PEJUANG AQIDAH ISLAM ZAMAN KINI
Pakar Ilmu Hadith Zaman Kini Adalah Seorang Ulama Yang Beraliran Ahli Sunnah Wal Jama'ah Iaitu Al-Muhaddith Syeikh Abdullah Al-Harari. Wahhabi Yang Memusuhi Islam Dan Wahhabi Yang Membawa Ajaran Mujassimah Sangat Benci Terhadap Semua Ulama Islam Dan Mengkafirkan Umat Islam

Syeikh Abdullah Al-Harari

  • http://www.youtube.com/watch?v=3XfsIPzC4S8&NR=1

SYEIKH SAYYID 'ALAWI AL-MALIKY

SYEIKH SAYYID 'ALAWI AL-MALIKY
Beliau merupakan ulama ASWJ yg dikafirkan oleh Wahhabi. Beliau mengajar di Masjid Al-Haram Mekah di Bab As-Salam mengenai ilmu aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah Al-Asya'irah. Kemudian beliau dihalau oleh Wahhabi dan dimaki oleh Wahhabi sebagai Thogout Babis Salam. Wahhabi adalah Yahudi dan pembunuh ulama Islam.

Blog Ini Telah Mencecah Lebih 1 Juta Pengunjung Dalam Masa 10 Bulan Dari Pembukaan

Min Aina Yanzuruna Ilaina?